Update Centrumberaad

Home / nieuws / Update Centrumberaad

Het college van B&W heeft het toetsingskader voor de herinrichting van het centrum van Tubbergen vastgesteld. Deze wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de
gemeenteraad. Dit zogenoemde afwegingskader wordt gebruikt om te toetsen in welke mate de verschillende scenario’s voor de centrumontwikkeling Tubbergen voldoen aan de visie op hoofdlijnen. Het afwegingskader wordt op 14 februari 2023 besproken tijdens de commissievergadering. Op 22 februari 2023 vindt de besluitvorming plaats in de gemeenteraad.

Op 15 februari 2022 heeft de gemeenteraad een  visie op hoofdlijnen  vastgesteld voor de herinrichting van het centrum van Tubbergen. Door het opstellen van een brede centrumvisie wordt niet alleen gezocht naar mogelijke locaties voor een gemeentehuis, maar wordt voor het centrum als geheel onderzocht welke functies het beste passen op diverse locaties. De visie biedt daarmee een samenhangend en toekomstgericht kader voor álle ontwikkelingen in het hele centrum.

In 2022 heeft de gemeente uitgebreid gesproken met inwoners, ondernemers, andere geïnteresseerden en de participatiegroep over de invulling van verschillende functies op verschillende locaties in het centrum. De functies die in elk scenario mogelijk zijn, zijn verwerkt in een basiskaart. In deze kaart zijn ook twee ontwikkellocaties opgenomen, die geschikt zijn voor de uitwerking van verschillende scenario’s. De ontwikkellocaties zijn de locaties waar het huidige verouderde gemeentehuis gevestigd is aan het Raadhuisplein en de locatie rondom de Verdegaalhal.

Vaststellen afwegingskader
Om de verschillende scenario’s objectief te kunnen beoordelen, is een afwegingskader opgesteld. Het afwegingskader bestaat uit twee delen, namelijk de beoordelingscriteria en een basiskaart. De beoordelingscriteria zijn afkomstig uit de visie op hoofdlijnen. De basiskaart is opgebouwd uit verschillende themalagen en geeft als ondergrond voor alle scenario’s invulling aan de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte in het centrum. Alle lagen samen moet zorgen voor het gewenste eindbeeld, zoals geformuleerd in de vastgestelde visie op hoofdlijnen.

De gemeenteraad beslist op 22 februari 2023 over het afwegingskader met beoordelingscriteria en een basiskaart. Op 14 februari 2023 wordt het afwegingskader
tijdens een commissievergadering besproken. Beide vergaderingen zijn online te volgen via  www.bestuur.tubbergen.nl  of live op de publiekstribune in de raadzaal (Raadhuisplein 1, Tubbergen)

Vervolgstappen
Zodra dit afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad, zal de procesgroep beoordelen in welke mate de vier scenario’s voldoen aan de visie op hoofdlijnen. De
procesgroep bestaat uit vakspecialisten vanuit diverse disciplines binnen Noaberkracht.

De beoordeling door de procesgroep zal leiden tot een gezamenlijk gedragen voorkeursscenario dat ter vaststelling in april 2023 aan de raad wordt voorgelegd. Het voorkeursscenario legt uitsluitend vast welke functie het best op welke plek kan komen. Na vaststelling van het voorkeursscenario volgt de concrete uitwerking.