Provincie steunt Tubbergen Bruist

Home / nieuws / Provincie steunt Tubbergen Bruist

Provincie steunt Tubbergen Bruist 

 

Sinds februari 2015 werken wij samen met de gemeente en inwoners aan een sociaal-economisch krachtige kern Tubbergen met een voorzieningenniveau die aansluit bij de centrale rol die Tubbergen heeft in de gemeente. Om onze doelstellingen te helpen realiseren, heeft Tubbergen Bruist een subsidie van €500.000 van de provincie Overijssel toegezegd gekregen.

Aantrekkingskracht centrum en raadhuisplein

Wij ontvangen de subsidie voor twee van onze vier doelstellingen. Wij willen de gelden gebruiken als aanjager voor projecten die bijdragen aan de volgende twee doelstellingen:

  • Versterken van de economische aantrekkingskracht van het centrum.
  • Verlevendigen van het Raadhuisplein.

De subsidie is echter niet vrij van voorwaarden. Om daadwerkelijk de 5 ton binnen te halen, moet er ook sprake van cofinanciering zijn. De SOHT en de Rabobank hebben samen €100.000 toegezegd en met de gemeente wordt nu gesproken over het laatste stuk cofinanciering. Uiteindelijk moet dit leiden tot een bedrag van 1,1 miljoen euro in totaal.

Van dialoog naar plan

Uit eigen voorwerk en eerdere contacten met de inwoners, gemeente, en belanghebbenden zijn al veel ideeën voor een aantrekkelijk centrum met een levendig Raadhuisplein. Onderdelen daarvan kunnen bijvoorbeeld meer glaskunst en horeca aan het plein zijn en een (gedeeltelijke) nieuwe invulling van het gemeentehuis. Tubbergen Bruist wil daarover opnieuw met de inwoners in gesprek. Te denken valt aan een inloopavond waar eerder benoemde plannen en ideeën worden getoetst en geprioriteerd. Op zo’n avond zal Tubbergen Bruist ook initiatieven van inwoners, ondernemers en verenigingen inventariseren en stimuleren. Al deze input moet leiden tot een concrete aanpak in juli 2016.

Huisvesting en sport

Naast de hier genoemde doelstellingen, ijveren wij ook voor betaalbare huisvesting voor jong en oud en sport als verbindende factor. Deze twee doelstellingen vallen niet binnen de reikwijdte van de subsidie, maar hebben evenveel prioriteit op de agenda.